Vitaliserend zorgdesign

Zorgontwerp en Maatschappelijke Business Case

VAN INDIVIDU NAAR AFDELING

In het voorgaande zien we hoe individuele zorgdesigns voor individuele cliënten stapsgewijs kunnen worden opgesteld. Voor het zorgdesign voor een afdeling doen we dat een aantal keren voor een groep representatieve cliënten. Dan maken we de stap naar een zorgontwerp voor de hele groep cliënten.

De individuele zorgdesigns worden gemaakt zonder na te denken of we wel alles kunnen realiseren. Voor een afdeling gaan we niet alles en ook niet tegelijkertijd uitvoeren. We moeten slim zijn om zoveel mogelijk te realiseren.

In de volgende stap gaan we opportunistisch selecteren uit de grote aantallen ideeën voor verbetering van de zorg. We gaan een deel standaardiseren. Alleen dat deel dat niet ten koste gaat van kwaliteit. We maken combinaties van standaard oplossingen en maatwerk. Hiermee kunnen we met een beperkt budget ver komen: betere zorg voor een acceptabele prijs. Opvallend genoeg wijst de praktijk uit dat veel 'oude zorg' kan vervallen. Dat schept ruimte in tijd en geld.

Vervolgens maken we een overzicht voor een groep bewoners. We maken een compleet plaatje hoe we hun nieuwe zorg gaan realiseren. Dan gaan we rekenen. We wegen de keuzes uit verschillende middelen en werkwijzes. We beoordelen op effect op vitaliteit, op voordelen voor werkplezier en op voordelen voor de portemonnee. We bepalen nu ook de snelheid waarmee we deze verandering invoeren. Wat doen we direct, wat binnenkort en wat in een volgende stap?

De zorg van cliënt Eriksen in beeld gebracht
ZORGONTWERP OP GROEPSNIVEAU

Als we voor een voldoende aantal representatieve cliënten een ondersteuningsontwerp hebben gemaakt dat optimaal aansluit bij de werkelijke behoeften, schakelen we over naar groepsniveau.

De individueel succesvol gebleken oplossingen worden verzameld en hergebruikt om ondersteuningbehoeften van andere cliënten in te vullen. Hierdoor ontstaan schaalvoordelen en wordt het zinvol om de oplossingen goed uit te werken door behandelaars en andere experts.

INFORMELE ZORG EN PROFESSIONELE ZORG

Ook de mogelijke bijdrage van de mantelzorg en vrijwilligers wordt goed uitgelicht. Die bijdrage van de informele zorg is verregaand afhankelijk van privacy-aspecten en wat cliënten prettig vinden. Toch vinden we ook hier talrijke schaalbare oplossingen. 

ViZi plan: de zorg op een hele afdeling in beeld
SCENARIO'S OPSTELLEN

Aan het zorgdesign voor een groep of afdeling kan je rekenen. Hoeveel cliënten delen dezelfde zorgbehoefte en kunnen met dezelfde therapie of een zelfde hulpmiddel worden geholpen? Wat zijn bij die aantallen de meest interessante oplossingen? Welke oplossingen leveren ook efficiëntie voordeel en dus mogelijke besparingen in tijd en kosten? Welke combinaties versterken elkaar?

STRATEGIE BEPALEN

Op de werkvloer verkregen inzichten stellen ons in staat te spelen met alle opties. Welke gaan we doen en in welke volgorde gaan we ze introduceren? Kiezen we voor het laag hangend fruit, of maken we een grote stap die essentieel is voor een gewenste verandering?

Op welk deel van het potentiële rendement zetten we in? Gaan we voor de volle bak, met mogelijkheid van tegenvallers, of zetten we voorzichtige doelen?

WIE MAAKT DEZE SCENARIO'S?

De zorgontwerper doet het rekenwerk, maar alle inzichten en data komen van de mensen die het doen, vaak EVV-ers. De taakstellende doelen worden bepaald in overleg met de verantwoordelijke managers. 

Schema de maatschappelijke business case
MAATSCHAPPELIJK BUSINESS CASE OPSTELLEN

In een Maatschappelijke Business Case wordt er gerekend. In Euro's, maar ook in kwaliteitswinst. Daartoe wordt de bijdrage aan de vitaliteit van cliënten in waarneembare en meetbare kwaliteiten uitgedrukt. Ook werkdruk, werkplezier en verzuim van medewerkers mogen meedoen.

Eerder genoemde scenario's worden doorgerekend en fijngeslepen. Zo kun je verschillende scenario's vergelijken. In scenario-A levert de combinatie van maatregelen meer euro's, maar minder vitaliteit dan in scenario-B. Deze simulatie kun je vergelijken met wat het CPB doet voor regeringsbeleid. Maar dan minder ingewikkeld. Zo kun je beter onderbouwd gaan kiezen tussen opties.

In het proces hieraan voorafgaand zijn de verbeterdoelen gesteld, voorbeelden gevonden, ervaringen van collega-instellingen verzameld en de uitgangspunten vastgesteld. We betrekken afdelingsmanagers met het vaststellen van de targets, zodat ze haalbaar zijn, zodat zij zich willen committeren aan taakstellende doelstellingen.

En dan wordt het geheel aan het bestuur van de organisatie gepresenteerd met duidelijkheid over de voordelen, nadelen, te verwachten hindernessen en wat hoe je daarmee kan omgaan. Wat belangrijk is: het is een intern gedragen advies. 

TEGENSTRIJDIGE DOELEN VERENIGEN

Met ViZi leidt kwaliteitsverbetering tot kostenverlaging. Onze aanpak legt deze doelen in elkaars verlengde. Maar het gaat niet vanzelf. Zowel het herontwerpen van de zorg als het implementeren vraagt om aandacht. Hulp van buiten maakt de kans van slagen veel groter. ViZiR kan daarin op verschillende manieren ondersteunen om de doelen te realiseren. We helpen in praktische zin,  adviseren over betrouwbare technologie en sturen op harde financiële uitkomsten.

Ontwerp: We passen elementen toe die gezondheid aantoonbaar verbeteren; logische zorg dus. We beginnen met de realiteit van de cliënt en optimaliseren de inhoud van de zorg. Daarbij past ander gedrag. We adviseren een wijze van organiseren om daar perfect mee om te gaan.

Technologie: Wij adviseren technologie toe die zich heeft bewezen. Geen onverwachte afhankelijkheid van leveranciers. Geen problemen met valende verbindingen of beveiliging.

Financiën: We kunnen rekenen aan de kosten en baten van het ontwerp. Onze maatschappelijke Businesscase wordt bovendien gedragen door medewerkers en managers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Maar het begint toch met de cliënt. Sleutelwoord: Zorgdesign. In het zorgdesign wordt zorgactiviteiten zoveel mogelijk uitgewerkt zodat ze vitaliteit stimuleren. Bijvoorbeeld door activiteiten te koppelen aan het invullen van essentiële behoeften.