Call for participation

Oproep to deelname

Validation of the Vitality Approach on workers with (risk of) prolonged leave of absence

Validatie van de Vitaliteitsaanpak onder werknemers in (dreigend) langdurig verzuim

Vitality Scan
Counceling
VitaliteitScan
Trajectbegeleiding

Early 2018

the validation of the vitality approach should start. This is a call to join as a partner organization.

Join as a validation partner

ViZir is preparing for a qualitative validation of the 3rd generation Vitality Scan and accompanying counseling in the Netherlands. Ambition is to start with the research in early 2017.

The aim of the research is to assess the value of the vitality approach to a set of well known interventions and combinations. Context is reducing prolonged absence of work (restoring work capacity). Counseling is oriented on causes for leave of absence which are multi-factorial (complexity of life) in nature and can mainly to be found outside the medical domain (selection criterium). The effects of counseling based on the vitality approach to a group of 25 to a maximum of 50 selected employees will be compared to a controlgroup.

Who Should Join?

A consortium of participating organisation is presently being formed. De preferred composition is a minimum of 1 to maximum 3 researchgroups and a minimum of 1 to maximum 3 (large) employers.

It is the intention to provide the vitality approach as a service product to occupational physicians and company doctors, executed by qualified healthcare service providers. Therefore we also invite potential partners, interested in applying the vitality approach in their service portfolio. We think of organizations for mental care and POH-teams, already engaged in community care and having a network of complementary careproviders. Also Arbo-service providers with qualified nurses are hereby invited. Participating parties can influence the research question, the conditions and execution of the research.

In previous stages an ecological validation of the contents and field trails have lead to positive outcomes. Patent is pending.

Talks have started with interested parties in the roles of employer and research team.

Organisations in the larger regions around Amsterdam, Rotterdam and Utrecht are preferred. Registration to participation is open to 20 december 2017

Presentation or exploratory conversation

If you are interested in a presentation of the complete vitality approach or a exploratory conversation, you are invited to send an email to Antonio A-Tjak: atjak@vizir.org.

Begin 2018

moet het validatie-onderzoek van de vitaliteitsaanpak starten. Dit is een oproep om u als organisatie aan te sluiten.

Wordt validatiepartner

ViZiR bereidt een kwalitatieve validatie voor van de 3e generatie VitaliteitScan en bijhorende trajectbegeleiding in Nederland. Ambitie is om voorjaar 2018 te starten met het onderzoek.

Doel van het onderzoek is om de waarde van de vitaliteitsaanpak te bepalen tov enkele bekende interventies en combinaties hiervan. De context is het terugdringen van langdurig verzuim (herstel van werkvermogen) van werknemers. Begeleiding richt zich op verzuim waarvan de oorzaak van multi-factoriele aard (complexiteit van het leven) is en vermoedelijk hoofdzakelijk buiten het medische domein (selectie criterium) moet worden gezocht. De effecten van begeleiding op basis van de vitaliteitsaanpak op een groep van minimaal 25 en maximaal 50 geselecteerde medewerkers zullen worden vergeleken met een controlegroep.

Wie moet deelnemen?

Een consortium van deelnemende partijen wordt momenteel samengesteld. De nagestreefde samenstelling bestaat uit minimaal 1 en maximaal 3 onderzoeksgroepen en 1 tot 3 (grote) werkgevers. 

Het is de bedoeling deze aanpak als serviceproduct beschikbaar te stellen aan bedrijfsartsen, uit te voeren door gekwalificeerde dienstverleners in de zorg. Daarom nodigen wij ook partijen uit die geïnteresseerd zijn om de vitaliteitsaanpak als mogelijke dienstverlening aan te bieden. Hierbij denken wij aan GGZ-instellingen en POH-teams, die bijvoorbeeld al actief zijn op het gebied van zorg in de wijk en een goed netwerk van aanvullende zorgverleners hebben. Ook arbo-diensten met gekwalificeerde verpleegkundigen worden hierbij uitgenodigd. Deelnemende partijen hebben invloed op de onderzoeksvraag, voorwaarden en de uitvoering van het onderzoek.

Eerder zijn reeds een ecologische validatie van de inhoud en een reeks pilots ter toetsing van het concept positief afgerond. Een patent is aangevraagd.

Gesprekken zijn begonnen met geïnteresseerde partijen voor de rol van werkgever en onderzoeksteam. Organisaties in de regio’s rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben voorkeur. Aanmelden tot deelname is nog open tot 20 december.

Presentatie of oriënterend gesprek

Bent u geïnteresseerd in een presentatie van de volledige vitaliteitsaanpak of een oriënterend gesprek, dan kunt u een mail sturen aan Antonio A-Tjak: atjak@vizir.org.